Tìm kiếm

Bài viết phổ biến

Đáp án trắc nghiệm mô đun 3 Giáo dục công dân

I. Đáp án trắc nghiệm modul 3 GDCD đại trà (1 – 10)


1. Chọn đáp án đúng nhất


 Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

2. Chọn đáp án đúng nhất


Nguyên tắc nào sau đây được thực hiện khi kết quả học sinh A đạt được sau nhiều lần đánh giá vẫn ổn định, thống nhất và chính xác ?


Đảm bảo độ tin cậy.

3. Chọn đáp án đúng nhất


Ở cấp độ lớp học, kiểm tra đánh giá nhằm mục đích nào sau đây ?


Hỗ trợ hoạt động dạy học.

4. Chọn đáp án đúng nhất


Theo quan điểm phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập lấy việc kiểm tra khả năng nào sau đây của học sinh làm trung tâm của hoạt động đánh giá?


Vận dụng sáng tạo kiến thức.

5. Chọn đáp án đúng nhất


Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?


Em có thể mô tả những gì xảy ra …..?

6. Chọn đáp án đúng nhất


Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của ” đánh giá là học tập”


Đánh giá được thực hiện trong suốt quá trình học tập.

7. Chọn đáp án đúng nhất


Cung cấp thông tin cho các quyết định dạy học tiếp theo của GV và cung cấp thông tin cho HS nhằm cải thiện thành tích học tập là mục tiêu của quan điểm đánh giá nào sau đây?


Đánh giá vì học tập (assessment for learning).

8. Chọn đáp án đúng nhất


Nhận định nào dưới đây không đúng về đánh giá kết quả giáo dục trong môn Giáo dục công dân ở THCS?


Là đánh giá mức độ ghi nhớ kiến thức của học sinh về những nội dung được trang bị.


  1. Chọn đáp án đúng nhất
Một trong những yêu cầu cần phải đảm bảo khi thực hành đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Giáo dục công dân là kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập với đánh giá


thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh.


  1. Chọn đáp án đúng nhất
Điền từ hoặc cụm từ dưới đây điền vào chỗ ……. để hoàn thiện khái niệm phẩm chất theo phát biểu của Chương trình Giáo dục THPT 2018.


Phẩm chất là những đức tính tốt thể hiện ở …(1)…ứng xử của con người; cùng với …(2)…tạo nên nhân cách con người.


(1) thái độ, hành vi;(2) năng lực

2. Đáp án trắc nghiệm module 3 GDCD đại trà (11 – 20)
  1. Chọn đáp án đúng nhất
Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?


Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.


  1. Chọn đáp án đúng nhất
Thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quá trình học để cung cấp những phản hồi cho HS và GV biết những gì họ đã làm được so với mục tiêu là


mục đích của đánh giá thường xuyên.

13. Chọn đáp án đúng nhất


Sau khi tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, GV đã sử dụng một bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá với các mức độ đạt được của từng tiêu chí để HS đánh giá lẫn nhau. Bản mô tả đó là công cụ đánh giá nào dưới đây ?


Phiếu tự đánh giá.

14. Chọn đáp án đúng nhất


Ở trường phổ thông, công cụ đánh giá kết quả học tập nào sau đây thường được dùng cho phương pháp quan sát?


Thang đo, bảng kiểm.

15. Chọn đáp án đúng nhất


Sau khi tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây?


Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

16. Chọn đáp án đúng nhất


Phát biểu nào sau đây là đúng với đặc điểm của loại hình đánh giá đánh giá tổng kết?


Tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

17. Chọn đáp án đúng nhất


Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?


Đánh giá được khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày và đưa ra ý tưởng mới.

18. Chọn đáp án đúng nhất


Lợi thế nổi bật của phương pháp hỏi đáp trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là


giúp cho việc thu thập thông tin của GV được kịp thời, nhanh chóng cả những thông tin chính thức và không chính thức.

19. Chọn đáp án đúng nhất


Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá định kì?


Đánh giá cung cấp thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập.

20. Chọn đáp án đúng nhất


Muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?


Bài tập thực hành và hồ sơ học tập.

III. Đáp án trắc nghiệm modul 3 Giáo dục công dân (GDCD) đại trà (21 – 30)


21. Chọn đáp án đúng nhất


Đường phát triển năng lực là sự mô tả các mức độ khác nhau của mỗi năng lực mà người học


cần hoặc đã đạt được.

22. Chọn đáp án đúng nhất


Quan niệm nào sau đây là đúng khi phát biểu về đường phát triển năng lực của “Năng lực phát triển bản thân”?


Là sự mô tả các mức độ phát triển các thành tố của Năng lực phát triển bản thân mà HS cần hoặc đã đạt được.

23. Chọn đáp án đúng nhất


Đưa ra những nhận xét  sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học là hình thức thể hiện kết quả đánh giá nào dưới đây?


Đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số.

24. Chọn đáp án đúng nhất


Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Giáo dục công dân, GV cần phải căn cứ vào


yêu cầu cần đạt của chương trình.

25. Chọn đáp án đúng nhất


Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 là hình thức thể hiện kết quả đánh giá bằng


điểm số.

26. Chọn đáp án đúng nhất


Công cụ đánh giá nào dưới đây sẽ giúp giáo viên tường minh hóa quá trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của học sinh?


Phiếu tự đánh giá.

27. Chọn đáp án đúng nhất


Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS ?


Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.

28. Chọn đáp án đúng nhất


Văn bản nào dưới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung hướng dẫn các trường phổ thông tổ chức cho GV sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ?


Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ban hành ngày 12/12/2011.

29. Chọn đáp án đúng nhất


GV đưa ra những nhận xét về sự tiến bộ của HS về thái độ, hành vi, kết quả học tập  môn học sau mỗi học kì, cả năm học là


phương thức công bố kết quả đánh giá.

30. Chọn đáp án đúng nhất


 GV xây dựng công cụ để đánh giá khả năng lập kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả của HS là GV đang đánh giá thành tố của năng lực đặc thù nào dưới đây trong dạy học môn Giáo dục công dân?


Năng lực phát triển bản thân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét